زبان سراي تهران


نام آموزشگاه: زبان سراي تهران
مدیر: حسين شيخي زاده
تلفن: 33661455-33667215
آدرس: بندرعباس چهار راه رسالت ساختمان زبان سرای تهران طبقه اول
Institute Name: Tehran zabansara
Manager: Hossein Sheikhizadeh
Phone: 33661455-33667215

زبان سرای تهران با کسب افتخارات فراوان در عرصه آموزش یکی از معتبر ترین مراکز آموزش زبان های خارجی محسوب میشود.