دوره های آموزشی

Advanced

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

AEF

AEF 1
AEF 2
AEF 3
AEF 4

Elementary

E1
E2
E3
E4
E4 chat

English time

English Time 1.2

Family and Friends

F.F 1.1
F.F 1.2
F.F 1.4
F.F 2.1
F.F 2.2
F.F 2.3
F.F 2.4
F.F 3.1
F.F 3.2
F.F 3.3
F.F 3.4
F.F 4.1
F.F 4.2
F.F 4.3
F.F 4.4
F.F 5.1
F.F 5.2
F.F 5.3
F.F 5.4
F.F 6.1
F.F 6.2
F.F 6.3
F.F 6.4
F.F S1
F.F S2
F.F S3
F.F1.3

FCE

FCE1
FCE2
FCE3

First Friends

FST 1.1
FST 2.1
FST 3.1
FST 3.2
FST L.F 1.1
FST L.F 1.2
FST1.2
FST2.2

IELTS

IELTS 1
IELTS 2
IELTS 3

Intensive course

Intensive 1
Intensive 2
Intensive 3
Intensive 4

Intermedaite

I Chat
I1
I2
I3
I4
I5

LETS GO

Get Ready
Get Ready2
LB1
LB2
LG1/1
LG1/2
LG2/1
LG2/2
LG3/1
LG3/2
LG4/1
LG4/2
LG5/1
LG5/2
LG6/1
LG6/2
S1
S2

Pocket

Pocket 2/1
Pocket 2/2
pocket 2/3
Pocket 3/1
Pocket 3/2
Pocket 3/3

Pre -intermediate

PI1
PI2
PI3
PI4
PI4 Listening

Summit

Summit 1A
Summit 1B
Summit 2A
Summit 2B

TALK TIME

B1
B2

tiny talk

T.T1A
T.T1B
T.T2A
T.T2B
T.T3A
T.T3B

Top Notch

Fundamentals A
Fundamentals B
Top Notch 1A
Top Notch 1B
Top Notch 2A
Top Notch 2B
Top Notch 3A
Top Notch 3B

Upper-intermedaite

UI1
UI2
UI3
UI4
UI5
UI6
UI7

دوره فشرده

ترم 1 فشرده
ترم 2 فشرده
فشرده 3

فرانسه

ترم 1 فزانسه
ترم 2 فرانسه

It is a thousand times better to have common sense without education than to have education without common sense.
Robert Green Ingersoll
عرضه کننده انواع ماشين هاي اداري - ملزومات و تجهيزات فروشگاهي